Trage wegen en Landbouw

Het waren de buurtwegen die er voor zorgde dat de landbouwers toegang hadden tot hun percelen. Ze vormde de verbindingen tussen de kernen en het buitengebied. Door de jaren heen groeide echter ook het wegennet voor de auto's verder en kwamen er ruiverkavelingsplannen in functie van de optimalisatie van de perceelsindeling en de verbindingen er tussen. 

Is een beleidskader Trage Wegen anno 2024 automatisch contraproductief ten opzichte van de huidige landbouwvoering? Absoluut niet!

Door de tijd heen zijn er verschuivingen van gebruik en pachten gebeurt op bepaalde landbouwpercelen, waardoor vele buurtwegen niet meer toegankelijk zijn op dit moment. Vaak is er echter net iets verderop, via de huidige toegangen van de landbouwers tot hun percelen, een perfect alternatief om je van punt A tot B te brengen. Echter blijft de juridische ligging steeds een last op de bewuste percelen, ondanks een alternatieve ligging iets verder op.

We willen met het stadsbestuur Sint-Truiden kijken hoe we de voetwegen in zulke gevallen kunnen verleggen tot de huidige situatie en deze ook juridisch vastleggen door de procedures tot verlegging van deze voetwegen op te starten. Wanneer deze verleggingen dan ook nog eens, door middel van flankerende haagaanplantingen, kunnen bijdragen aan de erosiebestrijdingsingrepen van VLM of natuurverbindingen tussen de grote gehelen natuur, hebben we een win-win situatie voor de landbouw, de natuur en een klimaat robuuster landschap voor de toekomst. Dit is dan ook de opzet van het beleidskader Trage Wegen.

De aanplantingen van hagen zullen zoveel mogelijk op eigen terrein van de stad Sint-Truiden gebeuren, ofwel private stadseigendom of op het openbaar domein. Steeds zal dit in overleg gebeuren met de aanpalende landbouwers, om zo de belemmering van de werking van het bedrijf zo min mogelijk te hinderen.

De bedoeling is om aan PC-Fruit en de PIBO Tongeren te vragen om deze vorm van akkerrandbeplanting in de toekomst te monitoren en te onderzoeken wat de effecten van deze haagaanplantingen zijn op de erosie- en waterhuishoudingproblematiek van deze percelen.

Naar top